دریچه ای رو به زندگی واقعی برایم هستی

راه را نشانم داده ای، من خودم را تو میبینم