پیاده روی نکردن به چه قیمت؟به قیمت سوختن ایده های خوب!

پیاده روی جراحی ذهن و جسم است؛بدون درد،بدون خونریزی

پیاده روی به شما همه چیز می دهد اما هیچ چیز نمیخواهد

هشدار!خطر برخورد ایده های ناب حینِ پیاده روی

پرنده با بال هایش پرواز می کند،اما من با پاهایم

علی خواجه حیدری