خیلی وقت ها معیار ما برای کج یا راست بودن درست نیست.از جای خوبی نگاه نمیکنیم.شاید روزی بفهمیم هر چیزی که کجش پنداشتیم،کج نبوده.بلکه زاویه نگاه ما کج بوده.تفاوت دیدگاه، تفاوت نگاه ،تفاوت برداشت، همگی زاده زاویه ها هستند.و هیچ دو نفری در جهان نمیتوانند در مکان و زمان یکسان با یک زاویه به چیزی نگاه کنند