از تو نوشتن آسان نیست.

واژه ها قدرت دارند ولی نه در برابر تو

هر چند واژه ها برای توصیف تو کوچک اند اما:

من به واژه های کوچک خودم دلخوشم.

عاشق اگر از معشوق ننویسد که زنده نیست!

*****

تو آرامش هنگام وزیدن نسیم سحری

تو لابه لای صدای جیرجیرک ها در شبِ تاری

تو زیباییِ خندهِ کودکانی 

تو همدم درد های عاشقان زاری

تو نهفته در سکوت مظلوم بی دفاعی

تو گریه های لحظهِ وداعی

تو بهترین جهانی،تو مهربانی، تو خدایی

 

*****

از تو میخواهم باز هم این افتخار رانصیبم کنی

تا بزرگی ات را ، با واژه های کوچک خود اقرار کنم.