خوشحالی 

یعنی من و تو و پسرک لپ قرمزمان

خوشحالی یعنی کافه رفتن های بعد کلاسمان

خوشحالی یعنی نهار های بی نمکمان

خوشحالی یعنی دور دور های نیمه شبمان

خوشحالی یعنی آواز مرغ عشق های همسایه مان

خوشحالی یعنی در چشم هم زل زدنمان

خوشحالی یعنی بی هوا جیغ زدنمان

خوشحالی یعنی-با تمام بدبختی ها-صبرمان

خوشحالی یعنی دادن آخرین قسط یخچالمان

خوشحالی یعنی حرف زدن بی وقفه مان

خوشحالی یعنی زیر نور ماه خوابیدنمان

خوشحالی یعنی کارخوب کردن بی ریایمان

خوشحالی یعنی چشم های قهوه ای مان

خوشحالی یعنی حس خوبِ عشق ورزیدنمان

خوشحالی یعنی تمام دار و ندارمان 

خدایمان

زندگی مان