آغاز: شروع،ابتدا، قسمت اول یک چیز

خط تشکیل شده از مجموعه ای از نقطه ها است؛

پس لازمه کشیدن خط، کشیدن نقطه است. 

حالا به اولین نقطه یک خط، می گویند : "شروع" 

شاعر می فرماید:

خشت اول گر نهد معمار کج

تا ثریا می رود دیوار کج

این بیت حکایت از اهمیت شروع و گام اول دارد

گام اول مهم است اما،

تا وقتی که دچار کمالگرایی نشده ایم

یعنی چه؟

تمایل و تلاش برای راست بودنِ خشت اول،

هیچ اشکالی ندارد؛

ولی این نباید بهانه ای شود و باعث شود گذاشتن خشت اول را به تعویق بیاندازیم. 

به نظر من کج گذاشتن خشت اول هیچ اشکالی ندارد؛

حتی معتقدم تا خشتِ کج نگذاریم، 

درستْ خشت گذاشتن را یاد نمی گیریم. 

حالا حتما می پرسی: گیرم خشت اول را هم گذاشتیم با هر کجی که داشت ،

برای تا ثریا کج نرفتنش چه چاره ای داری؟

در پاسخ میگویم:

اولاً

 حضرت شاعر حداقل اینجا تشبیه خوبی به کار نبرده،

یا شاید هم اصلاً من شعر را اشتباهی انتخاب کرده ام! 

زیرا امروزه بیشتر کارهایی که انجام میدهیم به این شدت 

به گام اولی که برداشته ایم بستگی ندارد

یعنی کج گذاشتن خشت های نخست 

هیچ خللی در گام های بعدی کار ما ایجاد نمیکند

ثانیاً

 هیچکس ما را مجبور نکرده تمام عمر خود را صرف ساختن یک دیوار کنیم،

کج شد؟ خب فدای سرت. این دیوار را ول کن و برو سراغ ساختن دیواری جدید؛

خیلی بی انصافی است همه عمر گران را فدای ساخت یک دیوار کنی. 

بعد از اینکه چند دیوارِ کج ساختی و چم و خم کار دستت آمد،

حالا می توانی بروی با توانایی بیشتر،

دیوار راست و استوارِ خودت را بسازی. 

آقای بیگدلی صاحب "استراتژی آشغالی" به شدت به چنین مفهومی تأکید دارد؛

او می گوید نباید بگذاری ایده هایت خاک بخورند. 

نگران کیفیت نباش. 

شعاری هم دارد که مدام تکرارش می کند:

"تِس کُن، پُس کن" 

یعنی به محض اینکه خواستی کار جدیدی صورت دهی،

بی برو و برگرد، شروع کن. 

فرض کنید اگر ونگوک از ترس نقاشی بد کشیدن،

دست به قلمو نمی برد؛

در این صورت امروز ،

قطعا هیچکس او را نمی شناخت. 

تفاوتِ او با دیگران همین بوده است. 

یعنی شاید هزاران هزار آدم،

حتی با استعداد تر از ونگوک،

قصدِ شروعْ به نقاشی کشیدن داشته باشند؛

اما حرکت را آغاز نکنند، و این آغاز نکردن و حرکت نکردن بسیاری از استعداد ها را تلف کرده است. 

به راستی آنها مستحق شناخته نشدن اند

متمایز کننده انسان های بزرگ از انسان های معمولی،

همین جرئتِ شروع کردن است

حتی وقتی می دانی محتوایت عالی نیست. 

تا امروز هر چقدر "خواستن" های خود را سرکوب کرده اید بس است. 

جرئت کنید و شروع کنید

هیچکس در ابتدا بهترین نبوده است

تلاش کنید و ادامه دهید

و ناامید نشوید

زیرا بهتر شدن تدریجی است و زمان می برد

اما مطمئن باشید:

هستی بهتر از نیستی است

روشنایی بهتر از تاریکی

و شروع کردن بهتر از در نطفه خفه کردن. 

علی خواجه حیدری ، مهر ۹۹