چه بسیارند ایده هایی که قبل از نوشته شدن فراموش شدند. چه بیشمارند رؤیاهایی که نوشته نشدند و در حد حرف باقی ماندند. وقتی چیزی را می نویسی یعنی به تحقق آن ایمان داری. این یعنی قدرت. یعنی باور

علی خواجه حیدری- مهر ۹۹